ஆங்கில மொழித்திறன் பயிற்சி (Spoken English) வகுப்பு – June 30, 2019

குழந்தைகள் மற்றும் போட்டித்தேர்வுக்கு தயார் செய்யும் மாணவர்களுக்காக ஆங்கில மொழித்திறன் பயிற்சி (Spoken English) வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இப்பயிற்சியினை திரு.உதயசுரியன் பயிற்சி வழங்குகிறார்.