யோகா பயிற்சி வகுப்பு – ஜூலை 12, 2019

ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் யோகா பயிற்சி வகுப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது இப்பயிற்சியினை யோகா மாஸ்டர் திரு.நன்மாறன் பயிற்சி வழங்கினார்.