வாசக சாலை நிகழ்ச்சி – ஜூலை 14, 2019

ஓவ்வொரு இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் வாசக சாலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிகழ்ச்சியில் பிரபல எழுத்தாளர்களின் “நூல்”; திறனாய்வு செய்யப்பட்டு சிறப்புரையாற்றப்பட்டப்பட்டது.