வாசிப்போம் சுவாசிப்போம் – நூல் வெளியீட்டு விழா

மாவட்ட மைய நூலகத்தில் வாசிப்போம் சுவாசிப்போம் எனும் தலைப்பில் நூல் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது.