சதுரங்கப் பயிற்சி – June 30, 2019

மாவட்ட மைய நூலகத்தில் பிரதி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சதுரங்கப் பயிற்சி குழந்தைகளுக்காக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இப்பயிற்சியினை செஸ் மாஸ்டர் திரு.சங்கரா குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி வழங்குகிறார்.